Cím
Megállapodás megkötése a Civil Egyeztető Fórum Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülettel az Európai Bizottság által a testvérvárosi találkozó támogatására nyújtott utófinanszírozású pályázati forrás megelőlegezésére
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázat benyújtása
A közmeghallgatás előkészítése, időpontjának és napirendjének meghatározása
Az „Észak – alföldi Régió Ivóvízminőség-javító program I. ütem” beruházással megvalósított vagyon átadásáról
Lupkovics Ügyvédi Iroda megkeresése a régi Művelődési Ház bérbeadására
Máriapócs Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) megbízására pályázati kiírása
Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulással együttműködési megállapodás megkötése a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó projektjavaslat kidolgozási és projektmegvalósítás alatti projektmenedzseri feladatok ellátá
Máriapócs Város Önkormányzat fenntartásában lévő búcsúvásárok és piacok üzemeltetésére, valamint a vásárokhoz és piacokhoz kapcsolódó parkíroztatás üzemeltetési feladatainak ellátására
Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulásnak Társulási megállapodásának módosításáról
A Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatallal kötött üzemeltetési szerződésről
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi belső ellenőrzési terve
Máriapócs településen található közkifolyók ideiglenes szüneteltetésére irányuló javaslat
Máriapócs Város utcáinak fásításáról
A Máriapócsi Városüzemeltetési Nonprofit Kft létrehozásáról szóló 115/2015.(VI.30) sz. határozat visszavonásáról
Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonában lévő köztemető bővítéséhez szükséges határrendezési változási vázrajz készítésére beérkezett árajánlat
Máriapócs Város településrendezési tervének módosítására, valamint főépítészi feladatok ellátására beérkezett árajánlat
A BEREGVÍZ Kft vásárosnaményi 0308/2. hrsz-ú ingatlan elbirtoklásáról
A Nyidoter Kft-ben fennálló tagsági jogviszonyból származó fizetési kötelezettségről
Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Máriapócs Város Önkormányzata, Intézményeiben és Közös Hivatalában a készpénzkezelésére vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről
Máriapócs Város Önkormányzata, Intézményeiben és Közös Hivatalában a beszerzések, előirányzat-felhasználásra vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről
Máriapócs Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatánál a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről
Máriapócs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről
Máriapócs Város Önkormányzata, Intézményeiben és Közös Hivatalában a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről
A szociális tűzifa vásárlására beérkezett árajánlatokról
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Egyebek: Tűzifa beszerzéséről
„Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú beruházás 4. TSZ módosítás pénzügyi elszámoláshoz szükséges önerő jóváhagyása
Egyebek: Vodafone szolgáltatás akadozása az új Polgármesteri Hivatal épületén belül
Egyebek: Tájékoztató a rendezetlen ingatlanokról
Egyebek: Máriapócsi Városüzemeltetési Nonprofit Kft létrehozásáról
Egyebek: Tájékoztató a belső ellenőr jelzése alapján készített intézkedési terv végrehajtásáról
Egyebek: Máriapócs Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonában lévő Máriapócs 013 hrsz-ú, Máriapócs 014/7 hrsz-ú ingatlanon található köztemető bővítéséről
Máriapócs Kossuth téren ingyenes Wi-Fi hálózat kiépítésére és szolgáltatás biztosítására beérkezett árajánlatok
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. január 1. napját követő működtetéséről
A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázatáról
ÉAOP-5.1.1./D-09-2f-2013-0002 kódszámú pályázat keretében megvalósult Polgármesteri Hivatal és Könyvtár, Kulturális Központ, kegytárgyboltok, városi Piac, valamint Általános Iskola létesítményekre vonatkozó energetikai tanúsítvány elkészítésére
ÉAOP-5.1.1./D-09-2f-2013-0002 kódszámú pályázat keretében megvalósult Polgármesteri Hivatal, Kulturális Központ, Könyvtár, valamint városi Piac épületekre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat, valamint Tűzriadó és kiürítési terv elkészítésére beérkezett ára
Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016-os munkaterve
Művelődési Ház és Városi Könyvtár szakmai és pénzügyi beszámolója a 2015. évi tevékenységről
Beszámoló a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatala 2014-2015. évben végzett tevékenységéről
Állami Számvevőszék intézkedési terv végrehajtásának eredményessége, elemzése
Tűzifa támogatás
Karácsonyi támogatása
Idősek 62. éven felüliek támogatása
Gyermekétkeztetési támogatás
Beiskolázási támogatás
Óvodáztatási támogatás
Házasulók támogatása
Születési támogatás
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használati díj módosításáról szóló 137/2012. határozat visszavonása
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Egyebek: Civil szervezetek támogatásáról; Labdarúgó Klub jövőjével kapcsolatban
Egyebek: Horgász Egyesület levele
Hétvégi ambuláns ellátás biztosításáról
A Nyírbátori Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálatnál lévő gépjármű jogszerű használatához
Máriapócsi Városüzemeltetési Nonprofit Kft létrehozásáról
Máriapócs Város Önkormányzat területén búcsúk, vásárok és piacok alkalmával a parkírozás szabályszerű lebonyolítására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatról
Máriapócs Város Önkormányzat beruházásában megvalósult Máriapócs, Kossuth tér 26/4 hrsz-ú ingatlanon belül elárusító pavilonok működtetésére és üzemeltetésére kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatról
Máriapócs Város Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés kiegészítéséről
Máriapócs Város Önkormányzat és Nyírgyulaj Község Önkormányzat között létrejött, a bölcsődei ellátás biztosításáról szóló szerződés módosításáról
Tájékoztató Máriapócs Város Önkormányzatánál, Intézményeiben és Közös Hivatalában a Tervezésre vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről
Tájékoztató Máriapócs Város Települési Roma és Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatokra vonatkozó szabályozottság belső ellenőrzés eredményéről
Tájékoztató Máriapócs Város Önkormányzatánál, Intézményeiben és Közös Hivatalában a Humán erőforrás gazdálkodásra vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről
Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda létszámtúllépés engedélyezése
Máriapócs Város Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda szakmai beszámolója, a 2015/2016. tanévre való felkészülés
A Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításához
A Kulturális Központ és Városi Könyvtár alapító okiratának és Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása
A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
A települési önkormányzatok működtetési kötelezettségéről
A 2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetés vonatkozásában tett ajánlatokról
Máriapócs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Máriapócs Város Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciója
Városgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létrehozása
Tájékoztató Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonát képező Napköziotthonos Óvoda étterem és melegítő konyha pályázat benyújtásáról
Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi utakon lévő járdák valamint sportöltöző pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
A 2015. évre megpályázott szociális nyári gyermekétkeztetés biztosításának feltételeiről
A Nyíregyházi Közigazgatási Bíróság 1.M.333/2014/15. sz. ítélete elleni fellebbezésének ügye
Farkas Jánosné Máriapócs, Ófehértói u. 9. sz. alatti lakos kérelme 1028. és 1029. hrsz-ú ingatlan megvásárlására
Máriapócs Város Önkormányzat beruházásában megvalósult Máriapócs, Kossuth tér 26/4 hrsz-ú ingatlanon belül elárusító pavilonok működtetésére és üzemeltetésére kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatról
Az Ember Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett a roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak, és termékek elérhetővé tételének támogatására pályázat benyújtása
A Nyírbátori Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálatnál lévő gépjármű jogszerű használatáról
A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Máriapócs Város Önkormányzat fenntartásában lévő búcsúvásárok és piacok üzemeltetésére, valamint a vásárokhoz és piacokhoz kapcsolódó parkíroztatás üzemeltetési feladatainak ellátására pályázati felhívás
Máriapócs Város Önkormányzat beruházásában megvalósult Máriapócs Kossuth tér 26/4 hrsz-ú ingatlanon belül elárusító pavilonok működtetésére és üzemeltetésére kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatról
Javaslat a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatának elfogadására
Megállapodás módosítás a járási hivatal kialakításához
Egyebek: Dr. Ónodi Margit gyógyszerésznő megkeresése
Egyebek: „Nyírségi Energetika és Innovációs Klaszter” létrehozásáról
Egyebek: Szociális nyári gyermekétkeztetésről
Egyebek: Oláh István hagyatékáról
Egyebek: Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása
Máriapócs Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
A felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók pénzbeli támogatásáról
Beszámoló a 2014. évi gyermekvédelmi tevékenységről
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjének Máriapócs település szemétszállításával kapcsolatos szóbeli tájékoztatója
Máriapócs Város Önkormányzat és Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról