Cím
Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség Javításáért Önkormányzati Társulási Tanács 2011. december 19. napján megtartott ülésén elhangzottakról
A Máriapócs-Pócspetri Önkormányzati Víz- és Csatornamű intézmény 2011. III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről
A 62/2011.(V.25.) számú támogatást megelőlegező hitelkérelem módosítására
Egyebek
Hétvégi- és ünnepnapi ambuláns ellátás szerződés meghosszabbítása
A Nyírbátori Városüzemeltetési KKh. Nonprofit Kft-vel a lakossági kommunális hulladékszállításra kötött szolgáltatási szerződés felmondása, az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft-vel új közszolgáltatási szerződés megkötése
Közvilágítási lámpatestek üzemen kívül helyezése
Tájékoztató a mezőőri őrszolgálat 2011. évi munkájáról, a mezőőri őrszolgálat további működtetése
A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok megfogalmazásáról
Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a készpénzkezelésre vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről; Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló alapján készített intézkedési-terv jóváhagyása
Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a bankszámlák kezelésére vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről; Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló alapján készített intézkedési-terv jóváhagyása
Egyebek
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Közmeghallgatás előkészítése, időpontjának és napirendjének meghatározása
A 2012. évi költségvetési gazdálkodásról szóló koncepció
Tájékoztató a 2011. évi háromnegyed éves költségvetési gazdálkodásról
Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ feladatellátás átadására vonatkozó egyeztetések kezdeményezése
Közvilágítási lámpatestek üzemeltetésének szüneteltetése
Pályázat benyújtása kulturális, turisztikai, információs élménypark kialakítására
Egyebek
A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése, TIOP-1.1.1/11 kódszámú „Iskolai számítástechnikai eszközök beszerzése az oktatási színvonal minőségi növekedése érdekében” című pályázattal kapcsolatosan érkezett pályázat
Villamos-energia kereskedelmi szerződés felmondása
Bölcsőde kialakításával, működtetésével kapcsolatos tájékoztató
Folyószámlahitel igénylése
Hitelszerződéshez keret biztosítéki jelzálogjog biztosítása
Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi belső ellenőrzési terve
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Tájékoztató a határon átnyúló pályázati lehetőségekről
A hétvégi és ünnepnapi orvosi ügyelet visszaállítása
Egyebek
Az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson című ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0017 azonosító jellel regisztrált pályázat fenntartásról
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának körlevele a jegyzőkönyv megküldési gyakorlat javítására
A Sziltop Kht-nak a Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában végzett tevékenységéről és az ingatlan használatára kötött bérleti szerződésről
Önkormányzati Víz- és Csatornamű Máriapócs-Pócspetri Alapító Okiratának módosítása
Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása
Máriapócs Város Önkormányzat és az Észak-kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Önkormányzati Társulás között megkötött Társulási Megállapodás módosítása
Művelődés Ház és Városi Könyvtár TIOP-1.2.3/11/1 társadalmi infrastruktúra operatív program keretében a könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése „Tudásdepó-Expressz” című pályázatban való részvétele
Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TIOP-1.1.1-11/1 intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban című pályázatban való részvétele
Máriapócs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában az előirányzat felhasználás jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelő irányításának belső ellenőrzés eredményéről
Máriapócs Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központban a mentálhigiénés alkalmazottjának a pénzkezelésre vonatkozó szabályok betartásáról szóló ellenőrzés eredményéről
Belterületi kerékpárforgalmi út saját részhez kölcsön igénybevétele a Közmű Generál Kft-től
A költségvetési rendelet végrehajtása 2011. augusztus 31. napjáig
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Egyebek
Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola gazdaságosabb működtetésére tett közoktatási szakértői javaslatok; Vincze Sándor iskolaigazgató gazdaságosabb működtetésre vonatkozó javaslatai; Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő
A Képviselő-testület által 2011. július 1. napjáig felfüggesztett kifizetések felülvizsgálata
Tájékoztató a 2011. évi I. félévi gazdálkodásról az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonát képező Máriapócs 490/1 hrsz-ú közterület elnevezéséről
Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló
Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló
H A T Á R O Z A T A: Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítása a sajátos nevelési igényű gyermekek utáni normatíva igényléshez
Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása a sajátos nevelési igényű gyermekek utáni normatíva igényléshez
Önkormányzati képviselő szavazásból történő kizárása, parkíroztatási bevétel civil szervezetek közötti megosztása
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Máriapócs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(IV.21.) rendelet módosításáról
Egyebek
Dr. Spisák Béla ügyvéd úr tájékoztató kérése a Szabolcs Takarékszövetkezetet megillető főkövetelés és járulékai összegéig Szkiba András és Szkiba Andrásné Máriapócs, Báthori u. 23. sz. alatti lakosok tulajdonát képező Máriapócs 15 hrsz-ú ingatlant terhelő
Nagy György volt polgármester temetésével kapcsolatos önkormányzati feladatok egyeztetése
Tájékoztató az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról, a Képviselő-testület által felfüggesztett kifizetések felülvizsgálata, a további szükséges intézkedések megtétele
Egyebek
Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület kérelme a 4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. szám alatti ingatlan szívességi használati jogcímen történő használatához, valamint székhelyként történő bejegyzéshez
Máriapócs Város Önkormányzat és a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság között korábban megkötött szerződés további fenntartása
Máriapócs Rendőrőrs beszámolója a 2010. évi tevékenységéről
A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
Tájékoztatás a szociális alapfeladatok Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás általi működtetéséről
Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda Nevelési Programjának és Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása
Máriapócs Város Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda szakmai és pénzügyi beszámolója, a 2011/2012. tanévre történő felkészülés
Tájékoztató a belső ellenőrzést végző Gyarmat-Tax Kft. által, a Máriapócs Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában a kötelezettségvállalás gyakorlatának, tanügyi nyilvántartások vezetésének, túlóra elszámolások gyakorlatá
Máriapócs Város Önkormányzat Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola költségtakarékosabb működéséről, racionalizálási lehetőségeiről
Máriapócs Város Önkormányzat Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai és pénzügyi beszámolója, a 2011/2012. évre történő felkészülés
Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ Házirendjének módosítása
Az Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költségvetésének módosítása és az ehhez kapcsolódó intézkedési terv
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Egyebek Hajstuk István kérelme a küzdősport oktatás megbízási díjának emelésére
Dr. Helmeczy László ügyvéd úr megkeresése Palóczy Lajos Elekné volt polgármester jubileumi jutalmazásával, szabadságmegváltásával, valamint havi 12 %-os plusz illetmény visszamenőleges kifizetésével kapcsolatban
E.ON Energiaszolgáltató Kft. teljes ellátásról szóló villamosenergia adás-vételi szerződés módosítása, jóváhagyása 2012.01.01-2012.12.31-ig terjedő időszakra
Tájékoztató a szociális alapfeladatok társulás általi működtetéséről
Az Észak-kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodás, valamint tagsági díj elfogadása
Máriapócs Szt. Erzsébet téren tervezett ikonképes úti kereszt kihelyezése
Egyebek Máriapócs Nemzeti Kegyhely Igazgatójának kérelme a Máriapócs, Kossuth tér 3. sz. alatti önkormányzati lakás bérletére vonatkozóan
Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásának a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás részére történő átadása
Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ működtetésre történő átadás-átvételéről
Egyebek Tájékoztatás a házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás 2010. évi bevételéről és kiadásáról A Kossuth téren felszedett régi térburkolat felhasználása
Támogatást megelőlegező hitel kérelem (belterületi kerékpárút)
Az Idősek Otthona és Alapszolgáltatási Központ szociális alapszolgáltatási feladatok kistérségnek történő átadásáról (Idősek Klubja, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás)
Átfogó értékelés Máriapócs Város Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
A Magyar-angol két tanítási nyelvű általános és alapfokú művészeti iskolában tanulók térítésmentes tankönyvtámogatásának, és önkormányzati étkezési térítési díj támogatásának megszüntetéséről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
A 2011. szociális nyári gyermekétkeztetés pályázati lehetőségéről
Vincze Tibor alpolgármester tájékoztatója a Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, a települési hulladékszállítással kapcsolatban folytatott egyeztetés eredményéről
Vincze Tibor alpolgármester megbízása a Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-vel történő egyeztetésre
Egyebek
Máriapócs Város Önkormányzat által a Vodafone Mo. Zrt-vel megkötött együttműködési megállapodás meghosszabbítása
Máriapócs Város Önkormányzat és intézményeinél 2010. június 14.-én bekövetkezett viharkárok VIS-MAIOR támogatás helyreállítási munkáira benyújtott árajánlat jóváhagyása
Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-vel megkötött települési hulladékszállítási szerződés módosításáról
Máriapócs Város Önkormányzat és az ELEKTRONET Zrt között megkötött bérleti szerződés felülvizsgálata
Kimutatás a Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola két tanítási nyelvű oktatás és művészeti oktatás 2011. január 1-től, 2011. június 30-ig terjedő időszakának bevételeiről és kiadásairól
Máriapócs Város Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálata
Támogatást megelőlegező hitelkérelem A Képviselő-testület:
Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról